Friday, 03/02/2023|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ - HOÀNG MAI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Công tác cải cách hành chính năm 2022

UBND QUẬN HOÀNG MAI

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

 

Số: 29/KH-THCSTP

                                                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

P. Trần Phú, ngày 16 tháng 01 năm 2022

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Công tác cải cách hành chính năm 2022

 Căn cứ kế hoạch số 322/KH-UBND  ngày 28/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ kế hoạch số 67/KH-SGDĐT ngày 11/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của ngành GD&ĐT Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 07/ KH-GD&ĐT ngày 14/01/2022 của phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai về công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai;

Trường THCS Trần Phú  xây dựng Kế hoạch công tác cải cách  hành chính (CCHC)  năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:      

1. Mục đích:

- Xây dựng các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

- Cải thiện nâng cao chất lượng công tác CCHC trong nhà trường năm 2022, hướng đến sự hài lòng của phụ huynh học sinh.

- Tiếp tục đẩy mạnh CCHC nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực và chất lượng công tác quản lý nhà nước đối với công tác giáo dục của nhà trường.

- Nhà trường công khai các hoạt động quản lý trường học theo quy định của ngành giáo dục, trong đó tập trung công khai thủ tục hành chính, kế hoạch của nhà trường trên các trang thông tin điện tử tạo điều kiện tổ chức, công dân giám sát quá trình thực thi nhiệm vụ của CB, CCVC góp phần hạn chế tiêu cực, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục.

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động của nhà trường, ứng dụng phầm mềm quản lý văn bản và hỗ trợ điều hành, sử dụng thư điện tử trao đổi, xử lý công việc.

2. Yêu cầu

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về công tác CCHC năm 2022 của đơn vị. Bố trí đủ kinh phí thực hiện kế hoạch CCHC năm 2022; trực tiếp, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện CCHC đảm bảo đúng tiến độ, thời gian gắn với các nhiệm vụ của ngành.

- Triển khai đầy đủ các nội dung về công tác CCHC theo kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo và cụ thể hóa các nội dung CCHC năm 2022 gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch CCHC của phòng Giáo dục và Đào tạo đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

II. NHIỆM VỤ

1. Cải cách thể chế                                      

a) Thường xuyên xây dựng và nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành giáo dục tham mưu quản lý, kịp thời đề xuất, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp, chồng chéo.

- Xây dựng và hoàn thiện các quy định đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, minh bạch và đúng với các văn bản quy định, hướng dẫn của chính quyền các cấp và của ngành. Đẩy mạnh việc rà soát, kiểm tra việc thi hành văn bản và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật.

          - Chỉ đạo CBGV, NV đặc biệt là nhân viên văn phòng, kế toán tự kiểm tra, rà soát các văn bản về nội dung, thể thức theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; hồ sơ đánh giá kiểm định chất lượng; công tác quản lý các sổ công văn đi, đến.

          b) Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai cụ thể để tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của viên chức và người lao động trong nhà trường.

          c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể viên chức và người lao động trong nhà trường; triển khai cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ viên chức và người lao động trong thực thi pháp luật.

2. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông

2.1. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Phổ biến, quán triệt các quy định về kiểm soát TTHC tới CBGV, NV trong nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các TTHC; thực hiện TTHC đã được công bố theo đúng nguyên tắc quy định.

- Thực hiện công khai đầy đủ, rõ ràng các TTHC theo đúng quy định bằng nhiều hình thức như: Niêm yết công khai tại bảng tin, phòng hành chính và trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

          - Thực hiện tốt quy ước văn hóa tại cơ quan, đơn vị, xây dựng phong cách, thái độ, ứng xử của CBGV, NV trong việc giao tiếp với phụ huynh, đồng nghiệp.

          - Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đúng theo điều lệ trường THCS.

          - Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hội họp, giảm các cuộc họp không cần thiết.

- Luôn lắng nghe ý kiến nguyện vọng của PHHS, CBGV, NV trong nhà trường.

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:

- Thực hiện đúng trình tự giải quyết công việc liên quan lĩnh vực giáo dục theo hướng đơn giản hóa các TTHC.

- Yêu cầu không ngừng nâng cao năng lực, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ CBGV, NV trong nhà trường.

3. Cải cách tổ chức bộ máy:

a) Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ VI BCH Trung ương Đảng (khóa XII) ngày 09/3/2018; Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và các văn bản khác của Trung ương, Thành phố về đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức về quản lý.

b) Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của nhà trường, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phải có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất, kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường.

- Tiếp tục bổ sung Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định

4. Cải cách công vụ:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng Đề án vị trí việc làm và lập kế hoạch số lượng người làm .

b) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, quản lý viên chức.

c) Thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về về chính sách tinh giảm biên chế; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị số 108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về chính sách  tinh giảm biên chế theo đề án tinh giảm biên chế của Thành phố.

d) Thực hiện đánh giá viên chức theo đúng yêu cầu của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, sát với thực tế, gắn với kết quả thực hiện  nhiệm vụ của nhà trường và chức trách, nhiệm vụ được giao, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS .

e) Thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

h) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng CBQL, GV, NV trong nhà trường.

5. Cải cách tài chính công:

        - Thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởng, tăng thu nhập, nâng bậc lương định kỳ, nâng lương trước kỳ hạn, chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức theo quy định. Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính, minh bạch trong mua sắm tài sản đơn vị và tổ chức kiểm tra thường xuyên các nguồn quỹ hàng tháng; bảo đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức theo quy định, gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.

          - Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản trong nhà trường theo thẩm quyền.

- Thực hiện xây dựng quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác CCHC, trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử (Hiện đại hóa nền hành chính)

- Duy trì, phần mềm quản lý văn bản dùng chung, tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử.

- Khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản đi đến và điều hành. Tiếp tục thực hiện chữ ký số với hệ thống phần mềm quản lý văn bản.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường đối với công tác CCHC; gắn công tác CCHC với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Tăng cường tự kiểm tra, giám sát thực hiện CCHC, kiểm tra việc giải quyết các TTHC tại nhà trường.

2. Nâng cao trách nhiệm phối hợp đồng bộ trong giải quyết TTHC của CBGV, NV trong nhà trường với phụ huynh, với các tập thể, cá nhân khác có liên quan. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp theo hướng xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các đoàn thể trong nhà trường, trách nhiệm của từng CBGV, NV trong triển khai, thực hiện.

3. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại nhà trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót trong quá trình thực hiện.

4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động của nhà trường, tăng cường công khai các TTHC, công khai tài chính tại bảng công khai của nhà trường.

5. Quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ CBGV, NV về chuyên môn nghiệp vụ nhất là cán bộ phụ trách công tác hành chính; đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho công tác hành chính của nhà trường.

6. Tuyên truyền sâu, rộng về CCHC, TTHC với các hình thức khác nhau; phát huy vai trò tích cực của các cá nhân, đoàn thể trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và tiêu cực của CBGV, NV trong thực thi công vụ.

a) Tổ chức thực hiện tuyên truyền gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình tổng thể CCHC nhà nước.

b) Tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích viên chức tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến lĩnh vực CCHC. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng chuyên mục về CCHC trên trang Web của nhà trường, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức trong thực hiện công việc, áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả như: Bản tin, trang tin, pano, khẩu hiệu,...

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nhà trường xây dựng kế hoạch CCHC năm 2022 và triển khai thực hiện tại đơn vị. Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, thực hiện công tác kiểm tra CCHC lồng ghép trong hoạt động kiểm tra đánh giá thường kỳ.

Báo cáo kết quả về phòng Giáo dục theo các mốc thời gian: Quý I trước 15/3; quý II trước 15/6; quý III trước 15/9; cả năm trước ngày 20/10/2021.

Trên đây là kế hoạch CCHC năm 2022 của trường THCS Trần Phú. Yêu cầu các bộ phận, các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:
- Các bộ phận(t/h);
- Websit
e
- Lưu:  VP.

HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

  

 

Ngô Thị Thu Anh

 

 

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 40
Tháng 02 : 85
Tháng trước : 537
Năm 2023 : 622
Năm trước : 1.021.100
Tổng số : 1.041.648